Water en Bodem

Het kabinet wil bij de inrichting van Nederland meer rekening houden met water en bodem, zodat we ook de komende decennia voldoende schoon water en een gezonde bodem behouden. Waar voorheen vrijwel alles maakbaar leek in ons land, is nu noodzakelijk om meer rekening te houden met de grenzen van het bodem- en watersysteem.

De noodzaak om meer naar de grenzen van water- en bodemsysteem te kijken, komt voort uit verschillende uitdagingen waar we de komende jaren voor staan op het gebied van water en bodem. Zo zorgt klimaatverandering voor meer risico op wateroverlast en droogte. Daarnaast slinken de zoetwatervoorraden, waarmee het voorzien in voldoende drinkwater onder druk staat.

 

De afgelopen periode zijn er gesprekken geweest met experts voor het ophalen en delen van kennis. Deze informatie is weergegeven in onderstaande sheet.

WAT BETEKENT DIT VOOR VOORST

Het bodem- en watersysteem in Voorst
Deze opgaven spelen ook in Voorst. Voorst kenmerkt zich als overgangsgebied van Veluwe naar IJssel. Dit is te zien op de hoogtekaart en ook in de verschillende bodem en
landschapstypen. Het zuidwestelijke deel van Voorst bestaat uit hoger gelegen zandgronden. Zowel richting het noorden als het oosten wordt het gebied lager. Polder Nijbroek -dat ‘nieuw drassig land’ betekent- is het laagste en daarmee van oorsprong natste deel van de gemeente. Zowel in grote delen van de uiterwaarden als in polder Nijbroek bestaat de bodem uit klei.
Het watersysteem kent een duidelijk scheiding. In het zuidelijke deel lopen watergangen zoals de Voorster Beek van Veluwe naar IJssel; van west naar oost. In het noordelijke deel van de gemeente lopen watergangen juist van zuid naar noord. De weteringen stromen parallel aan de IJssel; het afgevoerde water gaat (pas) bij Wapenveld de IJssel in. Een belangrijk verschil tussen deze twee watersystemen, is dat het in het noordelijke deel mogelijk is water vanuit de IJssel in te laten bij droogte en in het zuidelijke deel niet.
In het zuidelijke deel geldt: weg is weg. In het noordelijke deel is er juist de optie om via gemaal Terwolde en het Toevoerkanaal water in de weteringen te laten bij droogte.
Deze inlaatcapaciteit wordt -net als de capaciteit om water de polder uit te pompen- de komende tijd vergroot; gemaal Terwolde wordt opgeknapt en uitgebreid.

RUIMTE VOOR DE RIVIER

Langs de IJssel zijn de afgelopen jaren diverse projecten uitgevoerd t.b.v. Ruimte voor de Rivier maar ook de Kaderrichtlijn Water (KRW). Zo zijn nieuwe nevengeulen gegraven op de Voorster- en Wilpse Klei en is de dijk op deze plekken verlegd om meer ruimte te maken voor hoogwater. Bij Terwolde staat ook een nieuwe nevengeul gepland, een project dat nog uitgevoerd zal worden.
Daarnaast is een ruime oppervlakte ten westen van De Worp en Steenenkamer gereserveerd voor mogelijke toekomstige uitbreiding van de ruimte voor de IJssel op de langere termijn. Een bypass hier zou De Worp en Steenenkamer landschappelijk scheiden van Twello,

Andere programma onderdelen

Water en Bodem

Duurzame energie

Landschap en Natuur