Ontwikkeling van het programma​

Met de ontwikkeling van een Programma Landelijk Gebied neemt gemeente Voorst het heft in handen om bewuste keuzes te maken over hoe de ruimtelijke toekomst van het landelijk gebied in Voorst eruit zou moeten zien.

Uitdagingen voor gemeente Voorst

Gemeente Voorst streeft naar een verdeling tussen agrarische bedrijvigheid, ecologische kwaliteit, leefbaarheid, goede verbindingen naar steden en de identiteit van de dorpen en buurtschappen. Maar deze verdeling staat onder druk. Er bestaat het risico dat de kwaliteit van onze verschillende landschappen verloren gaat door woningbouw, bedrijventerreinen of mobiliteit. Ook kan het toekomstperspectief voor agrariërs botsen met de productie van duurzame energie. Het Programma Landelijk Gebied bundelt de uitdagingen voor het buitengebied.

Noodzaak voor een integrale blik.

Een toekomstbestendig platteland ontstaat niet door afzonderlijk naar de uitdagingen te kijken. Dit benadrukt minister De Jonge in de kamerbrief van 17 mei 2022, waarin hij de basis voor (herintroductie van) nationaal ruimtelijk beleid uitlegt. De brief benadrukt het belang van een integrale aanpak, waarbij de samenhang tussen bodem, water(systeem), landschap en landgebruik centraal staat.

IN GESPREK MET BOEREN, BEWONERS EN ANDERE BETROKKENEN

Het ontwikkelen van het Programma Landelijk Gebied lukt niet zonder de inbreng van belanghebbenden. Boeren, landgoedeigenaren en bewoners zijn immers de hoekstenen van ons platteland, zowel nu als in de toekomst. Wij maken dit Programma dan ook in gesprek met betrokkenen in het Voorster buitengebied.

De inzet van het Programma Landelijk Gebied is om belangen te combineren waar dat kan en keuzes te maken waar dat moet. Dit doen wij door het Programma te baseren op een visie voor het buitengebied, met daarin heldere keuzes. Daarnaast werken wij nadrukkelijk ook aan instrumenten die helpen bij het afwegen van belangen bij toekomstige initiatieven. Tot slot maken we een uitvoeringsagenda die richting geeft aan de manier waarop we met deze visie aan de slag gaan. Wij richten ons met het Programma op de langere termijn (2050).

Het speelveld in kaart

Ter verkenning van de opgaven voor het Voorster platteland en ter voorbereiding op de gezamenlijke ontwikkeling van een Programma Landelijk Gebied, is als eerste stap het speelveld in kaart gebracht. 

Er zijn kaarten gemaakt o.a. gemaakt op basis van zo’n 50 verkennende gesprekken met verschillende doelgroepen. We spraken met bewoners en (agrarisch) ondernemers; de dorpsbelangen-verenigingen; buurgemeentes, provincie en waterschap; experts op het gebied van o.a. ecologie, landschap en landbouw; en medewerkers van gemeente Voorst. Met als resultaat de formulering van  zeven hoofdopgaven als leidraad voor de verdere gesprekken:

1.Water en Bodem

2. Landschap en Natuur

3. Landbouw

4. Dorp[en en Erven

5. Recreatie

6. Duurzame energie

7. Middengebied

Alle programma onderdelen

Water en Bodem ▶

Duurzame energie ▶

Landschap en Natuur ▶

Landbouw ▶

Middengebied ▶

Dorpen en Erven ▶

Recreatie ▶