Duurzame energie

In het Klimaatakkoord staan afspraken om klimaatverandering tegen te gaan. Nederland wil onder andere meer duurzame energie opwekken. Dit gebeurt voor een groot deel op zee, maar dat is niet genoeg. Ook op land moeten we (meer) ruimte maken voor duurzame energie.

REGIONALE STEDENDRIEHOEK (RES)

Elke regio maakt een eigen Regionale Energiestrategie (RES), waarin afspraken over duurzame energie worden vastgelegd. Gemeente Voorst is onderdeel van de Regio Stedendriehoek.  Eind 2020 heeft de regio een concept-RES ingediend bij het rijk. Dit concept is vervolgens uitgewerkt tot de RES 1.0. De RES 1.0 is eind 2021 vastgesteld door de gemeenteraden van de betrokken gemeentes. Hiermee is vastgesteld dat de regio in 2030 1,07 Terawattuur (TWh) duurzame energie wil opwekken. Hiervan wordt 0,11 TWh door wind, 0,51 TWh door grootschalig zon op dak en 0,45 TWh door zon op land opgewekt. Iets meer dan de helft van de energieopgave
zal dus een plek moeten krijgen in het buitengebied van de Regio Stedendriehoek.

HOE EN WAAR MAKEN WE RUIMTE VOOR DUURZAME ENERGIE IN VOORST?

Er zijn drie grote zonnevelden gerealiseerd in de gemeente Voorst. Er worden momenteel echter geen nieuwe initiatieven ondersteund vanuit de gemeente.
Netcongestie vraagt om herijking van de bestaande visie.

VOORKEUR VOOR ZON

Om alle energie die in gemeente Voorst verbruikt wordt (verbruik uit 2015) duurzaam op te wekken, heeft Voorst 126 windmolens (van 3 MW) of 987 ha zonnepanelen nodig. Deze hoeveelheden kunnen flink naar beneden gebracht worden met besparing. Het streven is om 60% energie te besparen, bijvoorbeeld door het beter isoleren van woningen. De energiebehoefte die dan nog overblijft, kun je -in combinatie met andere maatregelen zoals zon op daken- vertalen naar 9 windmolens en 100 ha zonnevelden (zie Voorster Energiemix).
Gedurende het ontwikkelen van de Voorster Energie Strategie (VES) is bij inwoners opgehaald dat men grote windmolens niet wenselijk vindt en dat men eveneens niet
enthousiast is over grote zonnevelden, met name als deze worden ontwikkeld door commerciële partijen. Inwoners zien het liefst lokale initiatieven op kleinere schaal.
De vorige gemeenteraad heeft daarom besloten niet op wind-, maar geheel op zonne-energie in te zetten. Dit betekent dat we geen 100, maar 190 ha zonneveld nodig hebben. Deze hoeveelheid neemt mogelijk toe, omdat we in toenemende mate elektriciteit verbruiken voor zaken als autorijden en het verwarmen van onze woningen;
er is dan ook een update van cijfers nodig in de volgende fase. Er is overigens wel ruimte voor kleine windmolens in Voorst. Er wordt momenteel een pilot met deze kleine windturbines gedaan.

Zoekgebieden rondom Voorst
Ook buurgemeentes zoeken naar ruimte voor de opwek van duurzame energie. Zo heeft Apeldoorn in haar omgevingsvisie twee zoekgebieden voor grootschalige zonnevelden aangewezen grenzend aan Voorst. Het gaat om een gebied bij Beemte Broekland, nabij De Vecht en Nijbroek, en een gebied aan de zuidkant van de stad, richting Klarenbeek. Ook Epe heeft zoekgebieden nabij gemeente Voorst in haar omgevingsvisie opgenomen.

De afgelopen periode zijn er gesprekken geweest met experts voor het ophalen en delen van kennis. Deze informatie is weergegeven in onderstaande sheet.

Andere programma onderdelen

Water en Bodem

Duurzame energie

Landschap en Natuur