Dorpen en Erven

De dorpen van Voorst vormen een belangrijk onderdeel van de Voorster identiteit. Elk dorp heeft eigen eigen karakter, met eigen cultuurhistorische en ook sociale kwaliteiten. Hoe ontwikkelen deze dorpen zich in de toekomst?


Een vergelijkbare vraag geldt voor erven in het buitengebied rondom de dorpen. Een deel van de
boeren zal stoppen de komende jaren. Wat zijn gewenste mogelijkheden voor de herbestemming of
ontwikkeling van deze agrarische erven?

TOEKOMST

Hoe kan gemeente proactief sturen op de woningbouwopgave?
Er is echter ook sprake van woningbouwdruk vanuit met name buurgemeenten Apeldoorn en Deventer. Wanneer Voorst niet zelf een visie vormt op de woningbouwopgave, is
het risico dat de ruimtelijke inrichting bepaald wordt door anderen en nu gewaardeerde kwaliteiten verloren gaan. Het is van belang gebiedskwaliteiten scherp te verwoorden en vervolgens vanuit deze kwaliteiten na te denken over de juiste verdeling van de woningbouwopgave. Waar kan de functie wonen (landschappelijke) kwaliteiten wellicht versterken? Waar zou je woningen kunnen of moeten clusteren om een hoger voorzieningenniveau te ondersteunen en andere gebieden te sparen? Wat betekent dit voor de verschillende kernen in het Voorster buitengebied? 

HOE ONTWIKKELEN DORPEN EN ERVEN ZICH DE KOMENDE DECENNIA?

Kleine kernen in Voorst
Voorst omvat 12 dorpen met daarnaast nog diverse buurtschappen. Twello is de grootste kern, in het middengebied van de gemeente, met zo’n 13.000 inwoners. De overige dorpen zijn kleinere dorpskernen, met zo’n 300 tot 3.000 inwoners. De kleine kernen liggen in het buitengebied en zijn kenmerkend voor het buitengebied.

Kernen als onderdeel van de identiteit van Voorst
De dorpse schaal van de kernen is één van de onderdelen van de identiteit van Voorst, zoals beschreven in de Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst. Ook de krachtige sociale samenhang wordt als karakteristiek benoemd in deze visie. De kleine kernen zijn een belangrijke drager van deze sociale samenhang. Tegelijkertijd is de leefbaarheid in de kernen niet vanzelfsprekend. Het aantal senioren
neemt bijvoorbeeld toe, terwijl voorzieningen steeds meer geclusterd worden in grotere dorpen en steden. Ook wordt regelmatig genoemd dat jonge mensen lastig een betaalbare woning kunnen vinden in de kernen van gemeente Voorst. Zowel de bestaande kwaliteiten als de opgaven in de kernen zijn relevant voor de toekomst van het buitengebied; we kijken in het Programma Landelijk Gebied daarom ook naar de kleine kernen.

Huidig woonbeleid kleine kernen
Het huidige woonbeleid voor de kleine kernen is dat er wordt gebouwd naar behoefte. Er is ruimte voor kleinschalige initiatieven en experimentele woonvormen. Inbreiding heeft de voorkeur boven uitbreiding van de kernen. Wonen en werken zijn (historisch gezien) gemengd. De gemeente stimuleert deze mix; deze draagt bij aan het dorpse karakter van de Voorster woonmilieus. 

De afgelopen periode zijn er gesprekken geweest met experts voor het ophalen en delen van kennis. Deze informatie is weergegeven in onderstaande sheet.

Andere programma onderdelen

Water en Bodem

Duurzame energie

Landschap en Natuur