Landschap en Natuur

Natuur, landschap en cultuurhistorie zijn kwetsbare
ruimtelijke structuren. Het bouwen van woningen
of bedrijventerreinen krijgt al snel meer urgentie
en aandacht in gebiedsontwikkelingen. Voor een
toekomstbestendig buitengebied zijn ecologische
en landschappelijke kwaliteiten juist essentieel. Hoe
garanderen we deze kwaliteiten voor de toekomst?

CULTUURHISTORISCHE WAARDEN ALS BASIS

 

In het werken aan het landschap, is cultuurhistorie een belangrijke basis. Cultuurhistorische waarden worden namelijk niet alleen vertegenwoordigd door monumenten of andere waardevolle bouwwerken in de gemeente, maar juist ook door landschapstypen, oude padenstructuren, landgoederen en landschappelijke elementen.
Een overzicht van de cultuurhistorische waarden in de gemeente Voorst is te vinden op de cultuurhistorische waardekaarten. Deze waardekaarten dienen als basis voor  de 7 opgaven, zoals opgaven rondom recreatie, de positionering van het middengebied en de ontwikkeling van dorpen en erven.

 

 

CULTUURHISTORISCHE LANDSCHAPPEN EN NATUUR IN VOORST

De (cultuurhistorische) landschappen van Voorst komen in de Ruimtelijke Toekomstvisie duidelijk naar voren als belangrijke waarde van de gemeente. Deze waarde wordt
herkend door de geïnterviewden. Zowel intern als extern wordt de diversiteit aan landschappen vrijwel altijd als belangrijke kwaliteit benoemd. Regelmatig wordt hierbij
verwezen naar de Streekgidsen die provincie Gelderland maakte, met een typering van de verschillende landschappen in Gelderland, waaronder de IJsselvallei.
 Dit roept de vraag op: wat is nodig om te (blijven) werken aan robuuste, toekomstbestendige, biodiverse landschappen in Voorst?

HUIDIGE NATUURGEBIEDEN

Een deel van het Voorster landschap is beschermd als natuurgebied. De natuurgebieden in gemeente Voorst vallen onder het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en de Groene Ontwikkelingszones (GO). Natura2000-gebieden
zijn onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk. De uiterwaarden van de IJssel vallen onder Natura2000-beleid. In GNN-natuur is in principe geen ruimte voor andere initiatieven. In de Groene Ontwikkelingszones is juist wel ruimte voor economische ontwikkelingen, mits deze ook bijdragen aan een substantiële versterking van de samenhang tussen natuurgebieden. De ecologische verbindingszones maken deel uit van de GO, evenals de weidevogelgebieden en de rustgebieden voor winterganzen.

De afgelopen periode zijn er gesprekken geweest met experts voor het ophalen en delen van kennis. Deze informatie is weergegeven in onderstaande sheet.

Andere programma onderdelen

Water en Bodem

Duurzame energie

Landschap en Natuur