Opbrengst inloopavonden april 2024

In april zijn drie inloopavonden georganiseerd voor de inwoners van de gemeente Voorst. Veel inwoners hebben de bijeenkomsten bezocht en input gegeven op de verschillende thema’s. Deze rijke opbrengst wordt nu verwerkt in een aantal ideeën, die vervolgens weer aan u wordt voorgelegd bij de tweede ronde bijeenkomsten in september.

Noteer alvast de volgende data: dinsdag 10, donderdag 12 en dinsdag 17 september.

Meer informatie volgt eind augustus.

 

Samenvatting van inbreng inwoners op de inloopavonden:

Algemeen
• De vragen naar beleving van het nu roepen bij deelnemers vooral reacties op waarin ze aangeven wat er beter zou moeten in de toekomst.
• Deelnemers namen de thema’s en uitdagingen zeer serieus (en stelden deze op een enkeling na niet in vraag).
• De noodzaak van een lokaal PLG wordt breed gedeeld, vooral in het licht van verstedelijking rondom gemeente Voorst.

 

Meer rekening houden met water en bodem

Hoe ervaar jij water in jouw omgeving? Welke uitdagingen zie je?

De IJssel wordt als kwaliteit genoemd, “de mooiste rivier van Nederland”. Men ziet daarnaast ook dat het waterpeil in de IJssel meer fluctueert dan vroeger.
Een deel van de inwoners ervaart geen overlast op het gebied van water en ziet dus ook geen specifieke uitdagingen. Andere inwoners ervaren juist wel overlast, waaronder natte kruipruimtes rondom Teuge. Onderhoud/beheer is een thema dat sterk leeft. Enerzijds pleiten inwoners voor minder onderhoud, ter versterking van ecologie. Anderzijds pleiten mensen voor meer/beter onderhoud, omdat beheer van huidige waterberging of natuurvriendelijke oevers volgens hen te wensen over laat. Sloten en duikers moeten open gehouden worden, zo geven ze bijvoorbeeld aan. Inwoners zijn zich ondanks beperkte ervaringen van overlast toch behoorlijk bewust van de noodzaak om meer rekening te houden met water en bodem. Zo geven inwoners bijvoorbeeld aan dat we moeten leren omgaan met nattere gronden, dat we water op hogere delen moeten vasthouden en meer rekening moeten houden met water in de keuze waar woningen gebouwd worden.

Wat moet er gebeuren om in de toekomst goed met water en bodem om te gaan?

Meerdere inwoners geven aan dat het belangrijk is water beter vast te houden in tijden van droogte. Op de grote schaal in de bodem op de hogere gronden, door water minder snel af te voeren en door de sponswerking van de bodem te verbeteren. Maar ook op de kleinere schaal, door tuinen te ontharden, het gescheiden rioolsysteem uit te breiden en regentonnen aan te bieden. Diverse cultuurhistorische (water)elementen worden benoemd als kans om meer water te bergen en vast te houden. Zoals het in ere stellen van sloten die vroeger gedempt zijn en het herstellen van gedempte kolken. Ook de Kraaigraaf wordt specifiek genoemd als kans om meer water te bergen. Bij deze maatregelen wordt ook regelmatig de link met verbetering van de biodiversiteit gelegd. Enkele inwoners noemen dat het waterbeheer flexibeler kan inspelen op weersvoorspellingen. Op tijd beginnen met water vasthouden bij verwachte droogte, maar bij verwachte natte periodes ook al op tijd beginnen met afvoeren. Sommige inwoners noemen aanvullend dat het nuttig is meer stuwen aan te leggen om het waterpeil beter te kunnen reguleren. Ook wordt de link met de landbouw gelegd. Om de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren, pleiten enkele inwoners voor het stoppen van het gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. Andere inwoners reageren op deze stelling door aan te geven dat mindering inderdaad nodig is, maar een geheel verbod niet wenselijk is, omdat beperkt gebruik het verschil kan maken tussen een succesvolle oogst en een verloren oogst. Groene middelen als het kan, chemisch als het echt moet.
Aansluitend hierbij wordt gepleit voor het stimuleren van biologische landbouw, ter verbetering van bodem- en waterkwaliteit. Een inwoner vult deze opmerkingen aan door te pleiten voor minder polarisatie tussen gangbare en biologische landbouw; de toekomst ligt in een combinatie van beiden; men kan leren van elkaar.
Agrariërs moeten financiële compensatie krijgen voor blauwe diensten; de boer als beheerder van het watersysteem noemen enkele inwoners als een belangrijke schakel voor de toekomst.

 

Versterken groene hart

Wat vind jij van het landschap en de natuur in jouw omgeving?

• Het open karakter, het coulisselandschap, de diversiteit in landschappen en de ruimte tussen de dorpskernen worden sterk gewaardeerd.
• Inwoners geven aan dat plekken als de Voorster en Wilpse klei unieke gebieden zijn.
• Het (rustig) kunnen recreëren in dit landschap wordt ook gewaardeerd.
• Inwoners doen de sterke oproep het groene karakter van de gemeente Voorst te behouden, zeker in het licht van de verstedelijking rondom gemeente Voorst.
• Eén inwoner noemt het landschap eentonig en te grootschalig.

Welke landschappelijke elementen vind jij belangrijk? En wat kan er verbeterd worden?

Inwoners pleiten ervoor de groene kwaliteiten van Voorst te behouden en te beschermen. Behoud van het groene karakter is een sterk verbindend onderwerp.  De actuele verstedelijkingsopgave wordt namelijk als bedreiging ervaren van dit groene karakter. Leg de groene kwaliteiten (openheid, water, natuur) zó vast dat je voorkomt dat het landschap dicht gebouwd wordt. Behoud en versterk Voorst als groene buffer tussen de steden, zo geven inwoners aan. Verbind bestaande natuurgebieden met elkaar bijvoorbeeld.
Deze groene buffer is niet alleen belangrijk voor de leefbaarheid, maar ook nuttig bijvoorbeeld als bron voor klimaatadaptatie.

Een deel van de inwoners geeft aanvullend aan dat de groene kwaliteiten van Voorst nog wel wat beter kunnen. Groen is niet vanzelfsprekend van hoge ecologische waarde; zorg voor meer biodiversiteit. Waardevolle landschappelijke elementen die ter versterking van het landschap worden genoemd zijn:

o Houtwallen, singels en (meidoorn)hagen als afscheiding tussen kavels en percelen, langs wegen en t.b.v. inpassing van agrarische erven
o Bosgebieden, waaronder voedselbossen
o Kruidenranden langs akkers en in bermen
o Bloemenvelden
o Het Veluwewater in de beken

Een enkele inwoner geeft aan dat deze landschappelijke elementen bij voorkeur in (eigen) tuinen geplant worden; niet (alleen) op agrarische gronden.
Eén inwoner geeft aan dat als er meer houtwallen en (hakhout)bosjes komen, het wenselijk is een stookvergunning gratis te maken. (combinatie van nut en lust)
De landschappelijke elementen worden ook genoemd in de context van het inpassen of verbergen van minder fraaie functies, zoals bedrijvigheid.
In aanvulling op eerder genoemde landschappelijke elementen wordt ook kleinschalig agrarisch landschap gewaardeerd als onderdeel van de groene buffer van Voorst. Inwoners noemen natuur inclusieve landbouw en natuurlijk agrarisch beheer.

Het landschap en de natuur worden niet alleen als pijlers van de identiteit gezien, maar ook als peilers van de Voorster economie benoemd. Het landschap is de basis van boerenbedrijven, recreatie en duurzaamheid. Deze economische sectoren kunnen elkaar versterken, ondersteun dit als gemeente.
In aanvulling op behoud van het groen wordt genoemd dat ook binnen Voorst woningbouw het beste bij bestaande woningbouw gedaan kan worden, om versplintering van het landschap te voorkomen. Enkele inwoners pleiten voor het meer toegankelijk maken van het landschap in de vorm van nieuwe wandelpaden. Een andere inwoner geeft juist aan dat het beter zou zijn als meer gebieden niet toegankelijk zouden zijn om de natuur te beschermen. Verder worden (nieuwe) landgoederen genoemd als potentiële stimulans voor meer biodiversiteit, door bijvoorbeeld eisen te stellen aan (ecologisch) beheer.

 

Perspectief landbouw

Wat betekent landbouw voor de gemeente Voorst volgens jou?

• Inwoners zien landbouw als kenmerkend en kleurbepalend voor gemeente Voorst. De boeren zijn een belangrijk onderdeel van de landelijke gemeente die Voorst is; het zit in het DNA en de cultuur(historie) van Voorst. Landbouw heeft het landschap gevormd.
• Het agrarische landschap biedt een aantrekkelijke aanblik, rust en ruimte voor recreatie.
• De landbouw voorziet in voedsel; (lokale) voedselvoorziening is belangrijk voor de toekomst (dan hoef je niet alles te importeren uit het buitenland).
• De landbouw is een belangrijk onderdeel van de lokale economie, maar er zijn zorgen over het voortbestaan van de agrarische sector.

Hoe zie jij de toekomst van de landbouw in de gemeente Voorst?

Zorg dat boeren ook in de toekomst kunnen (blijven) boeren in Voorst, dit is een belangrijke boodschap die inwoners de gemeente meegeven. Zowel voor onze lokale voedselvoorziening als voor het kenmerkende landschap van gemeente Voorst. Een deel van de inwoners geeft daarbij aan dat de landbouw van de toekomst wel extensiever, natuurvriendelijker en kleinschaliger kan en moet. “Wat zou het mooi zijn als we in ons groene hart ook de groene boer serieus een plek kunnen bieden.” Er wordt (zeer) breed gepleit voor ondersteuning van extensivering door de gemeente. In tijd en in geld.

Extensiveren kan alleen als boeren gesteund worden in het behouden van zo veel mogelijk landbouwgronden, zo geven enkele inwoners mee. Plaats dus geen zonnepanelen op landbouwgronden en wees ook voorzichtig met rood-voor-groen.
Zoek een oplossing voor het mestprobleem. Werk bijvoorbeeld mee aan compostering van mest.

Combineer boeren en natuur; maak deze combinatie mogelijk en aantrekkelijk, zo geven inwoners aan. Ondersteun boeren financieel voor het beheer van het (agrarisch) landschap. Dit landschap waarderen we; degene die ervoor zorgt mag daar ook wat voor terugkrijgen. Maak landschapsbeheer een verdienmodel, beloon maatschappelijke diensten (meer).
Ondersteun boeren in het verbreden van de agrarische bedrijfsvoering; keur nevenactiviteiten makkelijker goed. Denk aan andere teelten, biobased materialen telen, Heerenboerderijen en andere ontwikkelingen.

 

Waarde dorpen en erven voor landelijk gebied

Wat is voor jou de waarde van de dorpen in het landelijk gebied? En wat heeft jouw dorp nodig voor een leefbare toekomst?

• Inwoners waarderen het groene karakter van hun leefomgeving, “de vogels horen fluiten”, het kneuterige karakter met kleinschalige voorzieningen en het noaberschap in hun dorp.
• De dorpen hebben mogelijkheden voor de volgende generaties nodig, zo geven inwoners aan. Daarbij worden voorzieningen genoemd, zoals openbaar vervoer, sportfaciliteiten, ontmoetingsruimtes, zorg, supermarkt en (basis)scholen. Behoud minimale voorzieningen in de dorpen (en grotere voorzieningen in de steden nabij).
• Wonen én werken moet mogelijk blijven; ondernemers dragen ook bij aan de leefbaarheid van dorpen.
• In alle dorpen is er behoefte aan woningbouw, passend bij de lokale behoefte. Het stimuleren van doorstroom in de woningmarkt wordt daarbij ook vaak genoemd.

Qua gewenste woonsmaken worden expliciet genoemd:

▪Betaalbare (kleinere) woningen voor senioren
▪Betaalbare woningen voor starters (koop, maar ook sociale huur)
▪Woningen voor specifieke zorgvragen, denk aan mantelzorg
▪Maar juist ook pre-mantelzorg, als mensen voor elkaar willen zorgen maar er (nog) geen zorgindicatie is
▪Woongemeenschappen voor ouderen
▪Tijdelijke woningen
▪Woningsplitsing in grotere boerderijen en woningen

Inwoners geven mee dat groei van de dorpen wel in verhouding moet zijn met het aantal inwoners. Tegelijkertijd mag de woningbouw niet ten koste gaan van het landschap en agrarische mogelijkheden. Enkele inwoners geven aan dat grotere hoeveelheden woningbouw in het buitengebied niet wenselijk zijn. Ze maken zich namelijk zorgen over de impact van meer burgers in het buitengebied. Ze vrezen voor aantasting van het landschap en de belemmering van agrarische activiteiten. Ze hebben daarom voorkeur voor bewoners vanuit de gemeenschap zelf, omdat deze bewoners naar verwachting meer begrip voor agrarische bedrijfsvoering hebben. Ook andere inwoners noemen het idee om mensen met een sociaal en/of economische binding met gemeente Voorst voorrang te geven. Of ze pleiten voor enkel woningbouw in of nabij de dorpskernen, in plaats van bouwen in het buitengebied. Inwoners verwijzen hierbij naar het rood-voor-groenbeleid waarmee momenteel twee jaar geëxperimenteerd wordt.

Een deel van de inwoners is hier terughoudend in. Liever geen woningen op erven van stoppende boeren, maar bij de dorpen. Inwoners doen de suggestie dat de gemeente hierbij een actieve rol kan spelen in het ruilen van gronden, zodat bouwlocaties nabij de dorpen mogelijk worden, ook voor stoppende boeren die geen gronden hebben bij de dorpen. Een soort ruilverkaveling 2.0. Andere inwoners geven juist aan dat woningbouw op erven van stoppende boeren een mooie manier is de erven een nieuw leven te geven. Ze geven daarbij mee dat het om kleine aantallen moet gaan die goed ingepast zijn in het landschap.

Ondanks verschillen in meningen over waar en hoeveel te bouwen, is iedereen het eens over het feit dat steden en dorpen niet aan elkaar moeten groeien.
o Inwoners pleiten voor het in stand houden van heldere dorpskernen; laat de kernen niet opslokken door steden als Apeldoorn.
o Ook geven meerdere inwoners aan dat ze pleiten voor een helder onderscheid tussen dorpskern en buitengebied.
o Meerdere inwoners benoemen dat de gemeente een krachtig standpunt in moet nemen en daadkrachtig moet zijn, om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen.

 

Kansen voor recreatie

Wat vind je van de recreatieve mogelijkheden in jouw omgeving?

Het landschap wordt als grootste recreatieve kapitaal van gemeente Voorst gezien. Het groen, de rust en de afwisselende landschappen worden gewaardeerd. Fietsen en wandelen zijn daarbij veel genoemde gewaardeerde activiteiten. Meerdere inwoners noemen de mooie klompenpaden en het goede fietsnetwerk.

Welke kansen zijn er om recreatie te verbeteren? En welke cultuurhistorische waarden zijn nog onderbelicht en bieden kansen voor recreatie?
Het landschap mag meer toegankelijk gemaakt worden voor wandelende en fietsende recreanten. Zeker als er meer mensen in de omgeving komen wonen, zo geven enkele inwoners aan, is het wenselijk dat het fietsnetwerk en het netwerk van wandelpaden uitgebreid wordt. Een klompenpad in de uiterwaarden wordt genoemd als idee. Ander concreet idee is een fietsverbinding vanaf de Zeedijk richting Welsum. Ook kan de IJssel meer recreatief benut worden. Door daar een wandelpad te ontwikkelen of bootjes te verhuren. Als verbetering wordt verder de suggestie gedaan dat er op de dijk een aparte route voor fietsers moet komen, los van autoverkeer. Ook worden ruiterpaden genoemd, die zijn er nu niet in gemeente Voorst.

Een enkeling pleit er juist voor dat meer delen van het landschap ontoegankelijk blijven, om de natuur te beschermen. Het is nodig om keuzes te maken: waar mensen wel en niet mogen komen. Recreatieve voorzieningen zitten nu vooral in het middengebied. Zou er niet meer toegevoegd moeten worden in het noorden van de gemeente? Een inwoner voegt toe: dit is een prachtige plek om sterren te kijken. Andere inwoners geven aan dat het wellicht lastig is recreatieve voorzieningen rendabel te maken hier. Dit geldt overigens ook voor andere dorpen.

Zijn er slimme combinaties te maken met dorpshuizen bijvoorbeeld? Of zijn een pop-up voorzieningen enkele malen per jaar een idee?

Inwoners doen daarnaast ook enkele suggesties om het landschap meer dan wandelend en fietsend te beleven, zoals plukken in pluktuinen en voedselbossen en het kopen van streekproducten bij de boer. Er wordt de suggestie gedaan om meer aandacht aan de molens van gemeente Voorst te besteden als onderdeel van het recreatieve aanbod. Enkele inwoners noemen dat er meer ruimte voor verblijfstoerisme mag komen. In de vorm van kleinschalige boerencampings bijvoorbeeld. Dit kan ook een perspectief zijn voor boeren. Scherpenhof kan verbeterd worden, zo geeft een inwoner aan.

Naast de kansen die gezien worden, is er ook enige angst voor te veel toerisme, als recreatieve voorzieningen zullen groeien en verblijfsrecreatie zal toenemen. De zorg is dat dit ten koste gaat van de rust, het landschap en de leefbaarheid. Kleinschalige (verblijfs)voorzieningen worden wel gewaardeerd, zoals boerencampings en B&B’s.
Maar voorzieningen als pretparken of grote vakantieparken (bij Bussloo bijvoorbeeld) zijn niet gewenst in gemeente Voorst.
Tot slot brengt een inwoner onder de aandacht dat gemeente Voorst onderdeel is van de Veluwe. Niet het Veluwemassief, maar wel Veluwe. Hier zouden we recreatief van kunnen profiteren, in het onder de aandacht brengen van gemeente Voorst als plek om te recreëren. Zou het bord Veluwe daarom niet al vóór de afslag Twello moeten staan?

 

Ruimte voor duurzame energie

Wat zou je de gemeente adviseren op het gebied van duurzame energie? Waar moeten we in de toekomst rekening mee houden bij de zoektocht naar meer ruimte voor duurzame energie?

Enkele inwoners beginnen hun advies door aan te geven dat we anders moeten omgaan met energie. Focus de komende jaren op besparen, leg het accent bijvoorbeeld op isoleren. Een groot deel van de inwoners geeft aan: zet in op zonnepanelen op dak. Van woningen, van bedrijven en daarnaast op plekken als de bermen langs de snelweg, aan geluidswallen en overkappingen van parkeerplaatsen. Dit soort plekken hebben duidelijk de voorkeur boven zonnepanelen op land. Plaats geen zonnepanelen op agrarische gronden, die gronden zijn hard nodig voor (extensivering van) de landbouw. Benut eerst alle daken, dan pas zon op land; indien dit echt nodig is. Respecteer op deze manier de zonneladder.

Indien zonnevelden noodzakelijk zijn, zorg dan dat ze veel beter worden ingepast met groen rondom. Behoud hierin het karakter van gemeente Voorst. Besteed aandacht aan de haalbaarheid van kleinschalige zonnevelden. Is passender bij het landschap, maar vaak niet rendabel nu.

Zet in op windmolens in plaats van zonnevelden, zeggen ook enkele inwoners. Er is al veel zon op land; wind levert energie op als er weinig zon is. Plaats windturbines bijvoorbeeld langs de A1. Andere inwoners zeggen: juist geen windmolens! Eventueel alleen kleinere erfmolens.

Maak werk van andere bronnen, zoals biogas en waterstof. Lijkt nu soms onmogelijk, maar zo begint elke innovatie. Zet in op duurzame warmte. Bijvoorbeeld uit restwarmte van de rioolzuivering, bedrijven, vuilnisbelt. Zet in op geothermie of WKO bij nieuwbouw in plaats van warmtepompen. Een andere inwoner zegt juist: wees hier voorzichtig mee, we kennen de impact op de bodem nog onvoldoende.

Ondersteunen bij de aanschaf van accu’s voor thuis, voor de straat of de buurt, zodat we minder afhankelijk zijn van het net. Verbeter het net. Reserveer ruimte voor kabels en leidingen.
Zorg dat inwoners (mee)profiteren in de vorm van lokale energiecoöperaties en inspraak. Versterk de energiecoöperaties of maak bijvoorbeeld meer postcoderoosprojecten mogelijk in de dorpskernen.

Zorg ervoor dat alle nieuwbouw op z’n minst energieneutraal en uitstoot-neutraal is. En misschien per saldo zelfs wel duurzame energie opwekt. Het zou fijn zijn als de gemeente pro-actiever kan meedenken over verduurzaming gezien de opgave met veel karakteristieke panden, de inpasbaarheid van zonnepanelen en erfmolens. Stimuleer ook innovatieve oplossingen; houd die in ieder geval niet tegen.

 

Toekomst middengebied

Wat zijn volgens jou de kwaliteiten van het middengebied van gemeente Voorst?

• De voorzieningen in Twello
• De goede interactie tussen Apeldoorn Osseveld en Teuge
• Klompenpaden
• Goede landbouwgronden
• Landgoederen
• Mooie balans aan functies (groen, bedrijven, wonen)
• Dorpse karakter
• Variatie

Wat is voor jou het gewenste karakter van het middengebied?

Inwoners geven geen duidelijke keuzes mee voor het middengebied. De diversiteit aan functies wordt als kwaliteit en als zorg benoemd. Inwoners geven geen aanleiding voor het benadrukken van één van de functies.

o Behoud de variatie in het gebied, met verschillende typen groen en dorpen. Kleinschalige verschillende landschappen zijn van waarde hier.
o Wees zuinig op karakteristieke woningen en erven in het middengebied.
o Respecteer huidige bedrijven, maar geen extra bedrijvigheid toevoegen hier.
o Houd woongenot in het vizier op plekken waar veel bedrijvigheid is (De Kar)
o Behoud ook boeren in het middengebied.
o Enkele inwoners zien vliegveld Teuge graag sluiten; mooie locatie voor woningbouw. Anderen vinden het juist onderdeel van de identiteit van Teuge en handhaven het vliegveld graag.

De boodschap die echter wel helder is: zorg dat het middengebied niet samensmelt met de steden. Om dit te doen wordt de suggestie gedaan: ontwikkel een robuuste groene structuur. Verbind bestaande groene zones, versterk het landschap en behoud zo het middengebied als groene long.

o Behoud daarbij de landgoederen, maak deze meer toegankelijk voor publiek en recreatie
o Houd woningbouw bij de kernen, versplinter het landschap niet meer. Kies voor inbreiding.

Maak dat de groene structuur van Voorst een onmisbare functie heeft voor de steden. Als Voorst genieten wij op onze beurt van de voorzieningen in de steden; zo versterken we elkaars kwaliteiten. Zouden steden hun landschappelijke compensatie kunnen doen in Voorst? Zo kunnen zij stads uitbreiden, en wij groen blijven. Zorg dat elke (rode) ontwikkeling ook landschappelijke compensatie kent, evenredig en eerlijk. Kans voor het middengebied is om hier duurzaam vervoer écht op één te zetten; de fiets op 1.

Gedeelde onderwerpen:
• De waardering van het groene karakter van gemeente Voorst is de grootste gemene deler onder inwoners die de bijeenkomsten bezochten. Er is een enorme betrokkenheid bij het Voorster landschap. Men heeft de sterke behoefte het landschap te koesteren en te behouden.
• Dit gevoel wordt versterkt door de verstedelijkingsopgave waardoor de steden rondom Voorst sterk groeien. Inwoners voelen de urgentie van het beschermen van het open, groene buitengebied van gemeente Voorst en pleiten ervoor het niet te laten gebeuren dat de steden langzaam maar zeker aan elkaar groeien.
• Als onderdeel van het groen wordt (beschermde) natuur gezien, maar ook het agrarisch landschap.
• Inwoners benadrukken dat boeren bij Voorst horen, ook in de toekomst. Om ons van (lokaal) voedsel te voorzien, als onderdeel van de lokale economie, maar ook om het gewaardeerde agrarische landschap te behouden en te beheren.
• Er is over het algemeen veel draagvlak voor het inzetten van de logica van het (natuurlijke) landschap in het kader van waterbeheer.
• Het landschap, inclusief watersysteem, wordt als belangrijk recreatief kapitaal van Voorst gezien.
• Ondanks weerstand tegen verstedelijking, is er wel een brede behoefte aan woningbouw voor lokale vraag.

Diverse onderwerpen

Wat is precies het ‘groen’ van het gewaardeerde groene karakter?

o Inwoners delen dat gemeente Voorst groen moet blijven. Daarmee bedoelen ze in ieder geval: de gemeente niet vol bouwen.
o De precieze invulling van het groen is echter wat minder eenduidig. Een deel van de inwoners pleit voor zo veel mogelijk behoud van landbouwgronden, om (gangbare) boeren een toekomst te bieden of juist om extensivering van de landbouw te ondersteunen.
o Een andere deel van de inwoners pleit juist voor meer (beschermde) natuur en landschapselementen als bos, houtwallen en hagen.
o Een deel van de inwoners geeft mee dat landbouw en natuur juist in een landelijke gemeente als Voorst goed te verenigen zouden moeten zijn in de toekomst. Niet meewerken aan verdere polarisatie, maar samenwerken en alle smaken tussen gangbaar en biologisch boeren met elkaar verbinden.

Daarbij aansluitend: welke toekomst heeft het boerenbedrijf in gemeente Voorst?

o De manier waarop geboerd wordt, zal wel anders moeten dan de afgelopen decennia, zo geven veel inwoners aan. Kleinschalig en extensief, waarin economische waarden samengaan met ecologische en landschappelijke waarden.
o Zeker niet iedereen is het hier echter mee eens. Een deel van de mensen houdt bij voorkeur vast aan de huidige gangbare manier van boeren.
o Er is lijkt wel weer breed draagvlak om boeren (die willen) te ondersteunen in tijd en geld in de transitie van hun bedrijfsvoering.

Woningbouw in het buitengebied: waar en hoe?

o Een significant deel van de inwoners bij de bijeenkomsten pleit voor woningbouw in en nabij de huidige dorpskernen. Dit is goed voor het instandhouden van lokale voorzieningen, maar zorgt er ook voor dat het buitengebied niet te veel versnipperd. Inwoners vrezen voor belemmering van agrarische activiteiten als er te veel burgers op erven van stoppende boeren of op andere plekken in het buitengebied komen wonen.
o Een ander deel van de inwoners geeft juist aan dat ze woningbouw wel een mooie oplossing vinden voor de erven van stoppende boeren. Mits kleinschalig en goed ingepast in het landschap.

Waar en welke vorm van duurzame energie?

o Ondanks dat dit thema de schepste ambitie heeft vanuit gemeenteperspectief (klimaatneutraal in 2050), is de weg daarnaartoe alles behalve onomstreden. Er is weerstand tegen zonnevelden op land (liever op daken). Sommige mensen zien liever windmolens; anderen zijn juist fel tegen.

De rol van bovenregionale publiekstrekkers als recreatieplas Bussloo en vliegveld Teuge

o Zowel geliefd als gehaat.
o Rond plas Bussloo wil men enerzijds de ruimte om recreatief door te ontwikkelen; anderzijds zijn er sterke zorgen over drukte en niet-passende grotere (verblijfs)voorzieningen.
o Vliegveld Teuge wordt enerzijds als onderdeel van identiteit gezien; anderzijds juist als doorn in het oog vanwege bijvoorbeeld geluidsoverlast.

 

Ga naar de inhoud